ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดตรัง

  3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครตรัง

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ในตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  5. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นไม้ของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  7. พฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานขัยรถตู้โดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง

  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดตรัง

Pages