ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขยะสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง

  3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  4. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับเด็กเร่ร่อนในจังหวัดสมุทรปราการ

  5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับโคเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกผลไม้ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  8. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยความเครียดในการทำงาน กับ สภาวะความเครียดตามความเป็นจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง

  9. การยอมรับการใช้ยาสมุนไพรที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

  10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

Pages