เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่