ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่16 ประจำปี 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The9th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy"

แนวทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (ววน) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการบริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย(manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

Pages