ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากระบบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (นักวิจัยพบ PMUs)

ขอเชิญส่งโครงร่างเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์นวิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ปีงบประมาณ 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

ขอเขิญเข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

Pages