ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล"

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน

-สมาชิกสมาคมฯ              คนละ     2,000      บาท

-ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ     คนละ      2,300     บาท

หมดเขตวันที่ 23 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยแมสซี ประเทศนิวซีแลนด์ มีกำหนดจัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2558  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ค่าลงทะเบียน

ระดับของผู้ร่วมประชุม               ลงทะเบียนก่อน 31 ก.ค.58                  ลงทะเบียนหลัง 31 ก.ค.58

ระดับนานาชาติ                         7,000 บาท/คน                                   7,500 บาท/คน

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหัวข้วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จัดประกวดสรรหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อวิจัยเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.หัวข้อวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2.หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Routine to Research)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6  ท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานวิชาการพร้อมแนบบทคัดย่อผ่านทางจดหมาย หรือผ่านทาง http://natherbexpo.dtam.moph.go.th/ หมดเขตวันที่ 31 ก.ค.2558

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรเอกชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาและเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health Equity) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบการนำเสนอมี 2 แบบ

1.Oral/Innovative Presentation

2. Poster Presentation

Pages