ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference ระหว่าง       วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 พ.ย.2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาคารทันตกรรมชั้น 2 หรือ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-282251

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

       เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 16 -20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง G807 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 - 30 ตุลาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

          คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine : NC-TTM 1) ศาสตร์ไทย ศิลป์ไทย สู่สากล ระหว่างวันที่ 23 -24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ttmed.psu.ac.th/10th/ หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาคารทันกรรม ชั้น 2 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวักตรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ "The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)"

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และมหาวิทยาลัย Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย หน่วยงาน HIV Community NetworkThrough the Can Tho City, Department of Health ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหน่วยงาน Champasak Provincial Health ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)" ระหว่างว

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ของ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2559

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัย ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยในสังกัด

          เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามทิศทางการวิจัยของ สบช. กลุ่มวิจัยจึงสนับสนุนทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตาม
 

Theme งานวิจัย ดูรายละเอียดจาก เอกสารแนบท้าย

             ผู้ที่สนใจประสงค์ขอรับทุนวิจัยจาก สบช. ขอได้โปรดเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งมายังกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2558  เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ Western Mindanao State University จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ   ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทาง e-mail: research-sru@hotmail.com หรือ หมายเลขโทรสาร 077-913341 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยฯ

Pages