ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ติดต่อขอใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญชวนให้สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการวิจัยขอรับสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ

ขอเชิญชวนให้สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการวิจัยขอรับสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”  ทั้งในภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

    1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

    2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

    3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

    4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

    5. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

Pages