การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาขิกในสังกัดเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  

หมวดหมู่ข่าว: