ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ

หลักสูตรที่ 1 "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 2  "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Binary logistic regression" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 3 "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox regression analysis" วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558

สามารถดาวโหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fph.tu.ac.th หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์

          ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 สิ.ค. 58 ท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน R2R ในงานการศึกษา แบบ Poster Round

      ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 8 "R2R สร้างสรรค์สู่การเลี่ยนแปลง : R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ราคา 2,500 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.r2rthailand.org

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

          อาจารย์และบุคลากรท่านใดที่มีความประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2559 ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยและ/หรือนวัตกรรม มายังกลุ่มงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และหากท่านใดประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพิ่มเติม สามารถส่งโครงร่างวิจัยได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน

-บุคคลทั่วไป    คนละ   1,000    บาท

ดูายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือ www.med.msu.ac.th/conference

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล"

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน

-สมาชิกสมาคมฯ              คนละ     2,000      บาท

-ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ     คนละ      2,300     บาท

หมดเขตวันที่ 23 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com

Pages