ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา Faculty of Sports Science and Coaching, University University Sultan Idris (UPSI), Malaysia และ Institute of Health Science Kendal, Indonesia กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน "วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หมดเขตส่งผลงานวันที่ 8 พ.ค.58

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14

กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ค.58

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง "ความหลากหลายทางสุขภาพ" (Diversity in Health and Well-Being) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ค.58

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558: สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2014

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" 2558 (Thailand Research Expo 2015)

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน" หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ติดขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจยและนวัตกรรม

Pages