ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ของ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2559

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัย ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยในสังกัด

          เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามทิศทางการวิจัยของ สบช. กลุ่มวิจัยจึงสนับสนุนทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตาม
 

Theme งานวิจัย ดูรายละเอียดจาก เอกสารแนบท้าย

             ผู้ที่สนใจประสงค์ขอรับทุนวิจัยจาก สบช. ขอได้โปรดเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งมายังกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2558  เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ Western Mindanao State University จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ   ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทาง e-mail: research-sru@hotmail.com หรือ หมายเลขโทรสาร 077-913341 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ

หลักสูตรที่ 1 "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5" วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 2  "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Binary logistic regression" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่ 3 "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox regression analysis" วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558

สามารถดาวโหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fph.tu.ac.th หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์

          ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 สิ.ค. 58 ท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน R2R ในงานการศึกษา แบบ Poster Round

      ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 8 "R2R สร้างสรรค์สู่การเลี่ยนแปลง : R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ราคา 2,500 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.r2rthailand.org

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

          อาจารย์และบุคลากรท่านใดที่มีความประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2559 ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยและ/หรือนวัตกรรม มายังกลุ่มงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และหากท่านใดประสงค์จะผลิตผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพิ่มเติม สามารถส่งโครงร่างวิจัยได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

Pages