ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558: สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2014

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" 2558 (Thailand Research Expo 2015)

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน" หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ติดขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจยและนวัตกรรม

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ติดต่อขอใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญชวนให้สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการวิจัยขอรับสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ

ขอเชิญชวนให้สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการวิจัยขอรับสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น

Pages