ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา นักระบาดวิทยา บุคลากรสุขภาพ บุคลากรภาคประชาสังคม และนักวิจัย R2R ผู้สนใจศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สมัครเข้าร่วม "หลักสูตร นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่่ยงสุขภาพ"

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ http://www.shi.or.th/content/10384/1/

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

                 สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

Pages