ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

                 สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน"

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และ แบบโปสเตอร์ ท่านใดสนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" โดยจัดให้มีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

     1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

        - การแพทย์และสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO)

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดทำวารสารวิชาการโดยใช้ระบบวารสารออนไลน์ ที่ศูนย์ดัชนีวารสารไทยจัดทำขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเติร์และภาษา อาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

          ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียนของผู้อำนวยการ) หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พ.ย.58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

       สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญวิทยาลัยส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  สามารถขอรับแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 11 พ.ย.58

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Foundation (UN ECOSOC Member) Theme: Ensuring Child and Maternal Health-Key to Universal Health Coverage ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 58 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ieathailand2015.com หรือ ติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

Pages