ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ โดย Assoc.Prof.Dr.Chan Cecilia Ka Yuk (Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning The University of Hong Kong) และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Confernce "Instructional Design for Autonomous Learners" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs)

ประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites &Convention) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.unsdgs-npru.com/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

นักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

อาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

Pages