ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณา

กลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรมจะประชุมกรรมการวิจัย ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 หากอาจารย์  บุคลากร หรือท่านใดจะส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณาให้ส่งเอกสารทุกอย่างภานในวันที่ 4 มกราคม 2560 และโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองเเล้ว สามารถตรวจสอบเลขที่การรับรอง www.research.scphtrang.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

Pages