ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" วันเสาร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 "สุขภาวะที่ยั่งยืน...กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องเส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์

Pages