Error message

User warning: The following module is missing from the file system: flexslider_views_slideshow. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/main/includes/bootstrap.inc).

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญประชุม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

Pages