ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019) The 8th PSU Educaton Conference&4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019

ขอเชิญประชุม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

Pages