ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

Pages