ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17"

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอกนักวิจัยพอ PMUs ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Pages