ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2564 The5th Nursing Students Forum: How We Fight the COVID-19: Research, Practice, and Innovations

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การส่งผบงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่20 ประจำปี2564

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"

ขอเขิญเข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

Pages