ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ