ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุผ่านกิจกรรมเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P040/2566