Error message

User warning: The following module is missing from the file system: flexslider_views_slideshow. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/main/includes/bootstrap.inc).

ทะเบียนโครงการวิจัย

การพัฒนาทันตสุขศึกษาโรงละครสัตว์ในการเสริมสร้างความรู้การป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
สภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของชยเผ่ามอแกน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกสำหรับการให้ทันตสุขศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผลของโปรแกรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสัมคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุสำหรับผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อความรู้ พฤติกรรม การรับรู้ และความคาดหวังในการป้องกันโรคฟันผุ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ประกอบขายสินค้าในตลาดสนเทศบาลนครตรัง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของแรงงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
การพัฒนาทันตสุขศึกษาโรงละครหุ่นมือในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประสบการณ์ในการมารับบริการของผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนบ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Pages