งานวิจัยที่ขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยงานภายนอก