นักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

ประเภทเอกสาร: 
เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก1007.75 KB
PDF icon นวัตกรรม เครื่องสแกนหาเส้นเลือด245.58 KB
PDF icon นวัตกรรม เรียกหาจุกนม215.71 KB
PDF icon นวัตกรรม โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืด948.38 KB
PDF icon DRUG ERUPTION BINGO629.49 KB
PDF icon ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทัศนคติทางการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 180.22 KB
PDF icon ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ1.69 MB
PDF icon การศึกษาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง206.6 KB
PDF icon เครื่องวัดความดันโลหิต สัญญาณเสียง (Sound Sphygmomanometer)1.35 MB
PDF icon เกมรู้ทันไม่ท้องต้องลองขึ้นบันได354.82 KB