ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2560"
ดูภาพกิจกรรม
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจำปี 2560 จัดโดยกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ในการนี้ผลงานฯ เรื่องสั่นเน้นจุดหยุดคลายปวด กะลาพาเพลิน หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ
ดูภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมมหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1 "นวัตกรรมทางการแพทย์สู่ Thailand 4.0" โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานในการประชุมครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด
ดูภาพกิจกรรม
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาคณาจารณ์เเละนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เครือข่าย สวสท. ครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย
ดูภาพกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจำปี 2560
ดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 3rd Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 3rd Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN
ดูภาพกิจกรรม
ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานกรรมการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน 29-30 สิงหาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้กำลังใจ คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 29 สิงหา
ดูภาพกิจกรรม
การสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัยและภาษาสู่อาเซียน Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN ระหว่าง 24-25 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
โครงการประกวดผลงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 15 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกวดผลงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 และโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัยและภาษาสู่อาเซียน ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
ดร.อาจินต์ สงทับ ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่บุคคลภายนอก
ดร.อาจินต์ สงทับ ให้คำปรึกษาการทำโครงการและการประเมินผลโครงการ แก่ ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์ ห้วหน้างานทันตสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.58
การพิจารณาโครงร่างวิจัยรอบที่ 2/58 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระยะที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
ดูภาพกิจกรรม