เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ