ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562