ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: