ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์พยาบาล  พยาบาลประจำการ  บุคลากรด้านสาธารณสุข และนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ  ระหว่างวันที่ ๓  -  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  จังหวัดตรัง  

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๑"  (Thailand  Research Expo 2018  )   สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ดังนี้ 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"   ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์  www.psued.org

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิขาการตามคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

ขอเชิญประชุม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง Research Grant   Writing Workshop  ระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2561   และประชุมเรื่อง Manuscript  Publication  Workshop  ระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม  2561  ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมาหาสารคาม  ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมสนใจโปรดส่งหนังสือตอบกลับภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018

ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018  ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากอิเล็กทรอนิกส์ที่  http://researchexpo.nrct.go.th 

Pages