ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาโครงร่าง: 
P024/2563

Comments

-

-