ภาพสไลด์

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.61 ณ อาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" วันเสาร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 "สุขภาวะที่ยั่งยืน...กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Update in emergency and trauma nursing research" วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต อาคาร 3 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Pages