ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการบริการทางทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P070/2566