ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาทันตสาธารณสุขในเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P069/2566