ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาทันตสาธารณสุขในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P068/2566