ประสิทธิผลของการให้ทันตสุขศึกษาผ่านสื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P061/2566