ประสิทธิผลของสื่อทันตสุขศึกษาการป้องกันฟันผุ โดยประยุกต์ใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P050/2566