ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ประกอบอาชีพค้าขายตลาดสดเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P062/2566