ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P060/2566