ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนอามานะวิทยาณุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
(P064/2566)

Comments

-

-