ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดโครงร่างกล้ามเนื้ออันเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของทันตบุคลากรในจังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P032/2565

Comments