เรื่อง การศึกษาแบบย้อนหลังถึงผลของการใช้ยาสมุนไพรตำรับ G 40/57 ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P172/2564