การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลไม้ เรียง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช The Public Participation of Solid Waste Management in Mairiang Subdistrict Municipality, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P044/2564

Comments

-