ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกของเกษตรกรสวนปาล์ม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P028/2564