การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรนากุ้ง ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P031