ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านสื่อออนไลน์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
076/2564