ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาด้วยเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P058/2564