การพัฒนาสื่อทันตสุขศึกษาการแปรงฟันสำหรับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยผ่านแอพพลิเคชันไลน์

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P088/2564