ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา เรื่อง โรคฟันผุด้วยเกมอักษรไขว้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P060/2564

Comments

ขอบคุณค่ะ

-