ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P049/2564

Comments

-