ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P050/2564